Thursday, October 27, 2011

Hồi Ký Chính Trị 1965-1975 / Đại Tá Phạm Bá Hoa

Bảy. Vài Sự Kiện Quan Trọng
Tám. Những Tháng Cuối Cùng 01--->04/1975 
            Tỉnh Phước Long thất thủ
            Tỉnh Darlac thất thủ
            Rút bỏ Cao Nguyên
Chín. Những Ngày Cuối Cùng 21--->28/04/1974      
            Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu từ chức
            Di tản
            Tổng Thống Hương bàn giao cho Đại Tướng Minh
            Trước Giờ Thứ 25

No comments: